KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

MISJA BIBLIOTEKI

Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa,

ten może być nauczycielem innych.

Kartezjusz

Misją Książnicy Pedagogicznej im. A.Parczewskiego w Kaliszu jest zaspokajanie potrzeb biblioteczno-informacyjnych, przede wszystkim kształcących się i doskonalących nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do zawodu pedagoga. Pełnimy równocześnie funkcję biblioteki oraz zgodnie z nowymi przepisami prawnymi powierzono nam zadania edukacyjne.

Wspieramy proces kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także działalność szkół, w tym bibliotek szkolnych, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek artystycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, innych placówek oświatowych oraz zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.

Naszymi partnerami są inne biblioteki, przede wszystkim biblioteki szkolne, w stosunku do których pełnimy funkcję doradczą  i edukacyjną, szczególnie w zakresie tworzenia ich warsztatu informacyjnego oraz edukacji czytelniczej i medialnej. Pragniemy umożliwić środowisku nauczycielskiemu wszechstronny rozwój zawodowy i osobisty poprzez dostęp do tradycyjnych  i elektronicznych źródeł wiedzy i informacji.

Wychodzimy naprzeciw wynikającym z konieczności zmiany zawodu potrzebom informacyjnym innych środowisk. Oznacza to, iż do dotychczasowych naszych priorytetów w gromadzeniu i opracowaniu zbiorów włączamy szeroko pojęte treści, mogące być przedmiotem samokształcenia, szczególnie z zakresu technologii informacyjnych, zarządzania własnym rozwojem, promowania własnych osiągnięć. Zdobywanie wiedzy i umiejętności jest obecnie zadaniem realizowanym przez całe życie, dlatego chcemy wspierać naszych użytkowników w trudnym procesie ustawicznego kształcenia.

Dążymy do zapewnienia wysokiej jakości usług bibliotecznych, realizowanych przez kompetentny i życzliwy użytkownikom personel.

Naszą ambicją jest, aby biblioteka stała się nowoczesnym ośrodkiem informacji oraz animatorem dokształcających się pracowników oświaty.